عطا: تذکره های برقی بر اساس قانون توزیع شود نه فرمان غنی

  • May 3, 2018

عطا محمد نور والی پیشین بلخ در پیوند به آغاز روند توزیع شناسنامه های برقی چنین واکنش نشان داده است:

بحث توزیع شناسنامه های الکترونیک یکی از جنجالی ترین مباحث ملی در افغانستان است که بار ها روی حل آن با در نظر داشت خواست های تمامی مردم و طبقات اجتماعی تاکید نموده ایم.

در شرایطی که نیاز مردم و کشور ما، وحدت، امنیت، آرامش، برون رفت از فقر و بیکاری و رسیدگی به وضع رقتبار اقتصادی است، توزیع شناسنامه های الکترونیک که یک مساله ملی و تنش زا است، نه تنها به این نیاز ها کمک نمی کند که شکاف های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.

انتظار میرفت که رییس جمهور کشور با درنظرداشت مطالبات و دیدگاه های همه ی مردم، در این راستا تصمیمی اتخاذ مینمود که بر بنای آن وحدت اقوام حفظ و روحیه همزیستی تقویت میگردید.

با توجه به دیدگاه نخبه ها، جریان ها و شخصیت های سیاسی و اعضای شورای ملی، و طرح «نشست مشورتی نخبه ها در بلخ بتاریخ ۶ حوت ۱۳۹۶»، بهترین اقدام و راهکار مناسب در راستای توزیع شناسنامه های الکترونیک، متوسل شدن به قانون مصوب ماه قوس سال 1393 شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده بود و یا هم تذکره های زمان حکمرانی اعلیحضرت محمد ظاهر شاه و شهید سردار محمد داوؤد است که با توزیع آن هیچ یک از اقوام کشور، مخالفت نخواهند کرد، بلکه سبب تقویت روحیه ملی نیز میشود.

ریاست اجراییه به عنوان مرجع بخشی از رای مردم افغانستان، مکلف است تا در این راستا صادقانه از خواست های مردم پاسداری کند.

موقف رسمی ما در این مورد، تصمیم جمعی رهبری جمعیت اسلامی است و با توجه به موقف حزب خویش، در این راستا به پیش میرویم.

قوت ما در وحدت ماست!

Leave a Reply

Close Menu
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial